Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


"1

— a33 — tat ett väldigt rikes anfall , förmått mäktiga Fur- star till förbund, och sist, lika gynnad af natu- ren , som af krigslyckan , besegrat en trolös gran- ne , låtande straffets thordön ljuda utanför sjelf- va murarne af dess trotsande Konungaborg. Bengt Oxenstjerna har emedlertid ej saknat tillfällen att i kabinettet gagna. Efter åtskilliga före krigets utbrott i Tyska riket verkställda beskickningar och uppdrag, ej mindre vigtiga i deras föremål^ än lysande i uiöfningen, *) aftalar han i Stettin zned Bran den burgska sändebud ett förbund, som skall försäkra framgången af Svenska Konungens planer: följer vidare sin Konung till Polen, der han, jemte den ömtåliga vård han såsom före- ståndare af Cansliet egnar åt riks-angelägenhe- terne, tillika emottager andra, lika hedrande, prof af sin Herres ynnest. Åt Oxenstjerna an- förtros styrelsen af det eröfrade Polen, under- handlingen med detta rikes Magnater och Ståxi'-

  • ) Bessa uppdrag voro följande: att år i655 bevista dea

såkallade Lretsdageo i Brunswick, för att i egenskap af Svenska Konungens Sändebud emottaga Directorial-Em*

�etet i Neder-Sachsiska kretsen, hvilket med stor hög- 

tidlighet pa Radhuset i Brunswick verkställdes; — att med de förnämsta furstliga Husen af samma krets fo- retaga- särskilta underhandlingar, hvilka utfördes me4 synnerlig framgång, förnämligast hos Kretsens Öfvers te. Hertigen af Zelle, genom hvar^ medverkan det dä på- stående kriget med Bremen l>lef slutadt; samt att med " Hertigen af Meklenburg företaga en underhandling om ämnen rörande handelns befrämjande, i synnerhet med afseende på Wism^ir, hvilkeu underhandling likväl ge* nom Polska kriget afbröls.