Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— fi34 — der, emoltagandet af den högtidliga ed, favaN med desse hylla Carl Gustafs spira. Men -— med den stora Konungens hastiga frflnfalle slutas snart det praktfulla skådespel , som Sverige gifvit �u* ropa. — För tidigt lemnar Carl Gustaf en thron, på hvilken nu , såsom lagligt öfverhufvud for ett utvidgadt Rike, uppträder ett barn i spädaste åld<^rn. Begråtande en oersättlig förlust, har Sven-- ska Folket ej annan önskan öfrig än den , att Fäderneslandet måtte genom en snar och fördel- aktig fred se sin ära och sin sjelfständighet be- tryggad. Emedlertid är denna önskan icke lätt att uppfylla. Rikets Styrelse skall under Ko- nungens minderårighet anförtros åt en Regering � hvars sammansättning blir föremål för olika an- språk, understödde af olika driffjädrar. Den fram- lidne Konungens testamente är underkastad! Stan*' dernes myndighet : dess innehåll är tillsvidare u- tan verkan: det är omsider granskadt och — för- kastadt. Först nio månader efter thronledighe* ten fastställes den nya regeringsform, efter hvil- ken Riket skall styras. Ovissheten om hvem som är eller bör förblifva lydande eller befallande^ skulle icke den emedlertid höja modet hos de mäktiga fiender, hvilka från alla sidor omgifva oss? Ryssland, som re'n bemäktigat sig åtskilliga Svenska besittningar? Polen, som, nyss tvenne K gånger eröfradt , repar krafter att utplåna sin lid- na skymf och att ännu, om möjligt, återförena på sin Konungs hjessa den dubbla krona Gustaf Wasas sonson burit? Österrike, hemligt eller