Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/243

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


då liemsöktes af yttersta nöd och vanmalt, öch der orolige undens-åtare lätt uppviglades af an- gränsande makter, lyckas det hans klokhet 'Ocli drift att mildra nöden och hälla jemvipten emel- lan stridiga sinnen *). Med samma redliga nit, samma erfarna insigt Utmärker han sin verksam- het, anrin{;en säsom värdare af Lagarnes efter- If^fnad uti Ingermanland, Nöreborg och iKexholma Län, eller sn>oni bevakande de Tyska provinser- nes diplomatiska angrl-igenheter, eller säsom ä- ter anförtrodd ledningen af den Höga Domstol, han i Wismar tolf är iorut j^nindlagt **). Och under alla dessa sfirskilta värf har han dock ej ett ögonblick vändt sin uppmärksamhet från mo- derlandet. Ja, det är han, hvars föreställningar

  • ) Gl'elve Oxenstjcrtia ulnäiiindes den 27 Juni i66a tUl

General -Guvernör öf\er Lifland, der han vistades till år i66j. Om detta lapds utblnltade tillstund vittnar ej mindre Grefvens Bref till Riks-Skaltniästaren Guslaf Bonde, dat. Rit;a den i Maj if)ö4 (' �/• i Lanbomf HandL tiii Kon, Carl XIis Hislorie^ Il A^ sid, 21) an tock Engelske Ambassadöien Grefve Carlisles beskrifning pa sin 1'esa ,ffcnom landet. ♦*) Se ^oL sid. 2^0 & 23i. IVIan bor trott sig kunna för- bigå så väl en underhandling med^ Rysslands t^\illfnäk- tii;c, den Grefve Oxenstjerna år i(i(i6 bestridde, söm ock den Ambassad, b vilken ur 1674. af Oxensljerna ut- fördes till Kejserl. Mofvet i Wien. Den sednarc be- skickningen^ ejjuru af vigtig' och grannlaga beskafTen- het, blef likväl utan någon dircct påföljd, emedan kort dereRer kriget utbröt. Till Lagman öfver Ingerman- land, Nöleborg samt Kexbolms Södra Och Norra Län utnämndes Grefve Oxenstjerna den 12 Nov. i665 och till ' �Legatus perpetuus per Germaniam � den 32 Juli i66g.