Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a4o — och inflytande förmätt hämma utbrottet af tilt ämnade krigsföretag, begärliga för många en- skilta intressen, men för Staten i högsta mått äfventyrliga *). Ljusare tider tyckas omsider vilja uppgå öf- rer Norden. Svenska folket får åter hylla en fuUmyndig Konung, och de Magnater, som fört styrelsen, träda tillbaka i det enskilta lifvets skugga. Likväl är detta blott ett svagt förebud aE den annalkande dagen. Den natt, hvars dunkla yingar betäckt firmamentet, tyckes ej lätt vilja skingras: svåra tecken omgifva ännu sjelfva mor- gonrodnadens strimma. Under Konungens min � derårighet hade stora brister inrotat sig i rikets inre förvaltning : de ökades ännu mer genom de händelser, som tillstötte under de första åren af hans egen regering. Och skulle icke äfven hos främmande makter det nordiska rikets länge obe- stridda anseende börja svigta , när klenmod eller söndring hos undersåtarne ännu vållade vanmakt hos regenten , när tilltagande behof under en fullkomlig penningbrist oupphörligt ökade skul- derne, när ett obetänksamt och förderfligt. krig både bragte förlägenheten till ^in höjd och blot- tade den? Ett mål är dock satt för fäderneslan- dets motgångar: det är fredens dyrbara gåfva,

  • ) Se Oxen&tjernas nyss citerade Bref , äfvensom hans �Brcf

till Kon. Carl XI och Deduction om någre i detta ti- dehvarf förelupne händelser � (Lonnboms Saral. lU* sid. 65V Det sednai^ Documentet bör läsas af den , som rätt vill J^edömma Oxenstjernas karakter.