Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/246

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


tik, men glömmande sitt eget utblottade tillstånd, understödjer Ludviks planer. Talrika fiender, som genast väpnat sig till vår undergång, fordra ett ihärdigt motstånd; och rnot^aåndet kräfver högst lännbara uppoffringar, dem nfigra knappa pen � ningebiträden föga ersätta. Emedlertid äro nä< 6tan alla våra Tyska besittningar förlorade, dela till Kurfursten af Brandenburg, dels till Konun-^ gen af Danmark, Den sedaare har liliika hotat våra ej längesedan förvärfvade södra provinser, och endast af vår unge Konungs tapperh^t sett sig hejdad i deras återinkräktande. Till sjös är fiendernes framgång lullkoinlig; och kring skären af Östersjön vaggas de spridda öfverlefvorna af våra kostsarnt utrustade, men illa anförda Hot- tor, dem Holländske och Danske sjöhjältar i förbund med vidriga elemeuler, gjort till rof för förstörelden, r Skulle, under sä föga gynnande utsigter, Sverige vinna fridens välgerning utan lÖrminsk* ning i rättigheter, 'borde mer äa vanlig skicklig- het förutsättas hos den, som dcrom underhand- lar. Väl har den Franske Konungens krigskonst, ]emte en Turennes, en Condés och en Luxem- bourgs segrar, åt hans här^tr i alhniinhet beredt öfvervi^ten: bland hiius fieiider är Spanien ge- nom en kraftlös r �gerin{; och inre misshälligbe- ter försvagad t: Kejsarens motstånd förlamadt ge- nom turkiska hordernas anfall på hans östra arf- länder: men sl.aM denna Ludviks framgång äfven komma hans mindre lyckliga bundsförvandt till