Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a44 — • Men det skulle ei>allenast blifva Bengt Oxen- stjernas verk, att i hufvudsaklig del bidraga till förvärfvande af det fredslugn , hvarmed Fäder- neslandet sålunda hugnades: At honom Tar äfven beskärd den ännu större äran af detta lugns bi- behällande. Dock innan vi försöke att resa den- na äras minnesvärd I den förnämsta vi ha att eg- na åt Oxenstiernas förtjenst^ må vi kasta ögonen på de vigtiga förändringar, som med Svenska ke och Holland y dä äfven i anledning af i $• deri, fiendtlighettrne mot Sverige upphörde , ehuru rätta Traktaten ide blef underskrifven förr än den 12 Oct, 1679. ^^i^ �A Traktat innefattade tillika vigtiga af- handlingar rörande Sveriges och Hollands ömsesidiga handelsrelationer. — Den 4 Sept 1678 tecknades fre- den emellan Frankrike och Spanien, hvaruli Sverige inbegreps. — Den 4 Febr. 1679 **^slöts, under Engelsk beraedling, freden emellan Kejsaren och Tyska Riket å ena, samt Frankrike å andra sidan, hvaruti äfven Sverige blef inbegripet; äfvensora Ludvik XIV:s Mini- ster i Zell stiAade freden emellan Sverige och Herti- garne af BrunswiL Den 9 M^rs 1679 ^^^^ ^ Nimwe- . gen freden emellan Sverige och Biskopen af Munster. — Genom dessa fredsslut undergingo Svenska Gebictets grSnser ej betydlig förändring; utan äterställde< for- bållandet i allmänhet till likhet med WestfalisVa Fre- den. Men i samteliga fredsverken, hvarigenom Riket nu erhöll bvila, neml., förutom de nyss omnämnda, freden med Brandenburg i S:t Gcrmain en Layc den 39 Juni 1679 ^^^ ^^^ Danmark i Lund d. 26 Sept s. år, anses Svenska Kronan hafva gjort en förlust af omkring 70,000 R:dr årlig inkomst; hvarförutan kriget påstås ha kostat Sverige ^o krigsskepp, 100,000 roaa krigsfolk och 5o millioner i penningar, hvaraf blott 3 millioner ersattes med Franska Subsidier.