Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 245 —

folkets samhällsskick föregå, de stora värf, som inom fosterbygdens sköte beredas.

Vi hafva i det föregående ej saknat de anledningar, från hvilka vi, likasom af spridda drag, kunna för vår föreställning sammansätta taflan af det förslappade tillstånd, hvari Fäderneslandet sedan Carl Gustafs bortgång förfallit. Denna tafla må utgöra likasom grundvalen, hvarpå Bengt Oxenstjernas äreminne skall uppföras: och om hennes färger varit mörka, skola de ljusa bilderne af rikets ställning, när vi framdeles efter tvenne tiotal af år betrakta den, skänka oss ett praktfullt motstycke, värdigt att dess förtjenst genom afbrottet mot det förra vinner en större upphöjelse.

En Furste, ej så stor genom lysande snillegåfvor, som icke mer upphöjd af blickens klarhet och förståndets sunda omfattning; ej öfverlägsen genom planers djerfhet, men säker i deras beräkning och ståndaktig i deras utförande; oförskräckt att trotsa motgångarnes mängd, men ännu visare att dem förebygga; mer af naturen begåfvad med goda böjelser, än genom uppfostran och undervisning prydd med höga fullkomligheter; tapper, men försigtig; sparsam, men utan egennytta; tarflig, men mån om andras välmåga, om handels och näringars lifaktighet; sjelf ihärdig i arbetet, men derjemte tacksam för andras biträden; sträng i seder, måttlig i njutningar, men dock meddelande glädje och trefnad