Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


folkets samhällsskick föregå , de stora värf| som inom fosterbygdens sköte bereda^. Vi hafva i det föregående ej saknat de an- ledningar, från hvilkavii likasom af spridda drag, kunna för vår föreställning sammansätta taflan af det förslappade tillstånd, hvari Fäderneslandet sedan Carl Gustafs bortgång förfallit. Denna taf- la må utgöra likasom grundvalen, hvarpå Bengt Oxenstjernas äreminne skall uppföras: och om hennes färger varit mörka, skola de ljusa bil- derne af rikets ställning, när vi framdeles efter tvenne tiotal af år betrakta den, skänka oss ett praktfullt motstycke, värdigt att dess förtjens^ genom afbrottet mot det förra vinner en större upphöjelse. En Furste, ef så stor genom lysande snille- gåfvor, som icke mer upphöjd af blickens klar- het och förståndets sunda omfattning; ej öfver- lägsen genom planers djerfhet, men säker i de- ras beräkning och ståndaktig i deras utförande; oförskräckt att trotsa motgångarnes mängd, men ännu visare att dem förebygga; mer af naturen begåfvad med goda böjelser, än genom uppfo- stran och undervisning prydd med höga fullkom* ligheter; tapper, men försigtig; sparsam, men utan egennytta ; tarflig , men män om andras väl- måga, om handels och näringars lifaktighet; sjelf ihärdig i arbetet, men derjemte tacksam för an^ dras biträden; sträng i seder, måttlig i njutnin- gar , men dock meddelande glädje och trefnad