Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— .fl46 — At umgänget; tillgifven sitt folk| och af detta med liRig återkäriek omfattad; ändteligen brin- nande af den yarma gudsfruktan , som utgör djg- dernes grundval och dygdernes prydnad; — den- ne Furste, i hvars bild vi lätt igenkänna den elfte af Sveriges Carlar, har fattat det höga be- slut att hämma fäderneslandets lidanden och äter-^ kalla fordna dagars välstånd. Vidsträckt är det fölt, han har att afmäta. Att återskänka staten dess mistade tillgångar, återupplifva redan för- torkade källor, upptäcka andra till nya behof, betala åsamkade skulder, och skapa fonder till utomordentliga ansträngningar; att bota oredor- na i hushållningen, beifra missbruken, gifva ät Drätselverket en varaktig form, ät lagarne kraft � ät medborgarne säkerhet för vidare betryck: — fiådana blifva Monarkens allvarliga bemödanden. Att härjemte sätta försvarsverket i det skick, som tryggar rikets genom afundsamma grannar hota* de säkerhet; att ersätta förstörda krigshärar, i- ståndsätta förfallna fästningar, fylla uttömda för- råd; att utrusta tjenstbara flottor och förse dem både med öfvade besättningar och med skickliga anförare; att, sedan Riket sålunda återvunnit sitt förra anseende hos främmande makter, trygga detta anseende genom förmånliga förbund, fre- da egna och bundsförvandters besittningar emot våld och oförrätter, vaka öfver helgden af öm- sesidiga förbindelser, genomskåda afunden$ stämp- lingar och tillintetgöra dem: — äro andra, lika vigtiga föremål för hans Konungsliga omvårdnad � Men intet af alla dessa höga syftemål skall upp �