Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a47 — binna verkstälUghet , allt skall stadna vid van- mäktiga föresatser , så länge styrelsens åtgärder äro förlamade af regeringslyslnaden hos elt mäk- tigt Herreständ. Allraförst nödgas derföre Ko- nungen undanrödja detta Stånds inflytande; kuf- va de begärelser, som försätta fosterlandet i omiss- känneligt äfventyr; och dämpa den egennytta, Bom riktar sig g^nom utsugande af sjelfva sta- tens lifgifvande ådror. Skall armodet 'och miss � nöjet och sedernas förfall hos de lägre under^ aåtarne upphörar kan sådant endast ske genom utrotandet af yppigheten och förtrycket hos de högre. Carl in.ser på en gång denna nödvändig- faet och den enda utväg ^tt grundlägga dess upp � fyllande: — den, att i sielfva styrelse - formen skapa en af behofvet påkallad förändring. I)et gifves i fortgången af sa^ifundens ut- veckling vissa tider, då regenterne eftersträfva , att kufva folken, andra åter, då folken likasom sträfva att styra regenterne. Under många olika former röja sig dessa sträfvanden: Despotens kraft eller Aristokratens högmod eller Demago- gens svärmeri bestämde ömsom vårt si >gtes för- hållanden. Den för förnuftet och för den oför- villade käiJalan alltid återkommande frågan: hvem har rätt? — hur sällan förmådde don höras ge- nom passionernas yra , genom förbJindelsens hvim- mel? och emedlertid huru länge har ej den full- komligaste inrättning af menskliga samhället va- rit ett pfoblem, på hvars lösande tidöåldrar ar- betat förgäfves? Man har stridt, men hvad har