Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/256

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— / 252 — 6vek? O forglömmom här icke, att det var öfver Sverige, som Carl förde spiran , a:tt de underså- ter 9 högre och lägre ^ som omgåfvo hans thron, voro Svenske medborgare, uppväxte på samma tegar, som burit Engelbrechtar , Gyllenhjelmar och de otaliga män, hvilkas minne genom tider- na strålar i glorian af en obeEäckad dygd! — Bland de ädlaste af sina söner har Svea redan utvalt en statsman, den hon fostrat till en skyd- dande engel för flsderneslandet. Med en blick, lika skärpt att upptäcka försåtet eller det tvety- diga nitet, som att geriomskåda den osvikliga troheten, har Konungen skyndat att åt sin kro- na hereda det stöd, som blott en djupsinnig och erfaren rådgifvare kan skänka. Det är Grefve Bengt Oxénstjerna, som blifvit kallad att intaga den efter De la Gardie lediga plats af öfverhuf- vud för rikets yttre angelägenheter, en plats , som han under den nya benämningen af Presi- dent i Cansli-Collegium tillträder. Sålunda är Oxénstjerna ställd på höjden af sina öden. Från särskilta uppdrag har han mognat till den all- männa omvårdnad, som från en punkt utsträckes till alla: i stället för spridda och af brutna värf, går han nu att under en följd af år gagna sitt land med en jemt fortfarande omsorg. Fäder- neslandet skall erfara de välgörande följdeme af detta val: dessa följder skola ej inneslutas inom Sveriges gränser: de skola spridas öfver �uropa *)• Men

  • ) Det är bekant , att Kon. Carl XI , för att aflägsna

Grefve M. G. De la Gardie från utrikes ärendenas för �