Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a56 — ruiperne af Europas öfriga stater grunda Franl-^ rikes Öfvermakt. Knappt kunde man föreställa 61g att, under dessa omständigheter, Syerige, tryggadt af ett långvarigt fredslugn, skulle vun^ nit fullkomligt rådrum att afhjelpa bristerna i sitt samhällsskick, om ej historiens vittnesbörd härom undanröjde allt tvifveK Men icke nog, att fredens vfilgerningar med ymnig hand utgö- tos öfver Svenska folket: Riket skuUe äfven g^ nom fördelaktiga förbund erhålla ett ökadt infly- tande på Europas angelägenheter. Hade det för- ut degrande föreskrifvit lagar för andra makter , skulle det nu åtnjtita den sällsyntare äran, att utan krigiska bragder, endast genom vigt en af sin tillvaro, genom sin inre verkliga styrka, se sitt företräde bland de Nordiska Makterne er* kändt, sin rang bland Europas första stater be- lastad. Värdige ett sorgfälligt skärskådande äro de medel, hvarmed detta ernåddes. Men gran* serna för denna teckning skulle öfverskridas, re- dan om vi blott företoge oss att uppräkna ^e närmare åtgärderne härvid, med don noggrann- het, som fordrades för att göra tillbörlig rättvisa åt Oxenstjernas förtjenst. Må vi inskränka oss att i öfversigt, betrakta den statsplan, som, af honom uppgjord , gillades af Carl XI och föl)*' des under denna Konungs hela regering samt under början af hans efterträdares *).

  • ) Man bar i framställningen af Sveriges politiska Sy*

fttem under Kon. Carl XI trott sig förnämligast kunna följa de af Grefre Oxenstjerna, i ^dess egenhandiga Jef- nads-anteckuiogai*^ utredda åsigter, helst detta förträff*