Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/264

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a6o — ' mark träda i förbindelse , af bryter genast under- handlingen deronii och biträder den förening, som har till grundval och till föremal helgden af hvad genom Westfaliska och Nimwegiska Fre- derne är faststaldt. Flere det Tyska Rikets Fursrar och Kretsar, äfvensom Spaniens Konung äro snart jemväl upptagne i denna förening. Kurfursten af Brandenburgy änskönt föga böjd till vänskap med Sverige och traktande redan dä med växande afund efter Pommerns besittning, blifver dock föranläten at); af den nya föreningen begära del- aktighet. De tvenne Brunswick-Liineburgska Hu- sen, som stodo rustade till ett med Branden- burg gemensamt anfall på våra Tv:5ka provinser, ingå i stället ett fredligt förbund; och doua för- bund bereder Sveriges Konung vifjtiga bitiJJen i dess Tyska angelägenheter. Czaren i R\s5hnd, med hvilken de förra fredsfördragen förnyas, af- låter lysande beskickningar, försäkrande om en orubbad vänskap. Ja, äfven med Danmark för- blifver freden i stadgad heigd: väl är den nära att rubbas genom detta rikes våldsamma försök att beröfva Tysklands yppersta handelsstad dess uråldriga frihet och genom ett lika dristigt an- fall emot Svenska Konungens anförvandt, Her- tigen af Holstein: men begge desse tvister häl- Minlstfere, emot Sverige förehade en co n federation , hvars föremål var att, under den vanmakt, hvari Sverige si;^: befann, tittränga delsamma från alla dess- Tyska besittningar och dela dessa provinser sins emel � lan, �ad.int inhämtas bland annat af Grefve Oxeostjer* sas cgeiihändiga Iefnads*an teckningar.