Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/273

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


verk af naturens vidriga utbrott: än se vare köp- män sina fartyg i aflägse farvatten plundrade af främmande nationers roflysinad: än höras från Östersjöns fjermare stränder en uppstudsig Adels stämplingar, nödsakande Sveriges Konung till det lika smärtande, som stundom äfventyrliga steg, att straffa upproriska undersåtare *): än uppstå med Germaniens l\irstar betänkliga tvi- ster, föranledde af detta rikes invecklade stats- skick och af Sveriges alltid afundade delaktighet deri, — stridigheter, hvilka fordra en jemn vak- samhet, för att utan lugnets störande biläggas **): äri vägra . jordbrukarens tegar att bära utsädets frukter, och farsoters brand rasar i bredd med hungerns dödar och elementernes våld till men- niskors förödelse ***). Vi behöfva ej tillägga, att

  • ) Lifländska Adelns uppstudsighet och klagomål i an-

ledning af Adeliga Godsens reduction äro af Uistprien bekante. Månge anse denna orolighet hafva varit en af de verkande orsakcrne till det sedermera utbrustna Nordiska kriget och dermed förenade olyckor. (Se Pufendorfs Einleitung zu der Histori^ der vornehm- stcn Reiche und Staaten von Europa etc).

  • ") Se härom jemväl Pufendorfs nyss anförda Historiska

Arbete.

      • ) Om den grufliga missväxten och dermed förenade far-

sot åren 1695, 1696 och 1697 kan läsas Fants Före- läsn. sid. 252, äfvensom Pufendorfs förutnämnde Hi- storie, sid. 890. Det är ock kändt, att flera betydliga • eldsvådor vid denna tid inträffade; och Pufendorf be- rättar, att under det farsoten varade och sjukhusen voro uppfyllda med menniskor, hade vid en vädeld Sv. Akad. Han dl. /r. iy^f^^ i^ Del. 19