Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


éom till den korta hvilan af fjra år minskat ett för ijuge aftaladt vapenstillestånd, hade i nio år härjat Europas bördigaste trakter: och utom Kfijsaren samt hela Tyska Riket, hade äfven Eng- land, Holland och Spanien blifvit deri inveck- lade. Oaktadt orättmäiigheten af sina anspråk och mängden af förente motståndare, hade dock Franske Monarken sett sina flesta företag gyn- nas af framgång^-n: Fleurus, Steenkerke och Neeiwinde voro blodiga vittnen af hans härars öfverlägsna tapperhet* Att nii jemka de olika anspråken emellan den vinnande och de öfver- vunna; begagna. A^n förres af sjelfva segrens an^ strängningar blottade vanmakt till förmän för d.e sedaares billiga fordringar; ej förnärma någons ömtåliga rätt; men tillika ej åsidosätta Svenska Kronans egna fördelar: -^ detta ar hvad man af medlaren förväntar. Bengt Oxenstjernas vishet l^der ock, genom en fikicklig underhandlare, öfverläggningarne till ett sliit, som, så vidt möj- ligt är, tillfredsställer allas förhoppningar, tystar afuiidens knöt, och skänker Sveriges Konung d �=*n dyrbara titeln af en både vis och rättvis fredsstiftare inom Europa *)-

  • ) Sedan Liidvik XIV år 1688 bmtit det med Kejsaren

och Tyska Riket år 1684 i Regensburg afsluUlde stille- sUuidet, och under forebärande af rättighet till några Churpfalziska länder ra. ra. härjat trakterne orakring Rhenströmmen , fortfor det sålunda började kriget tiU år 1697. Emedlertid hade FredsbemedUngen, om hvars Öfvertagande Pafven, Konungen af Portugal, Veneti- anska Republiken ^ och Hertigen af Savoyen förut gjort