Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 276 — • måhända äfvensä svårt att likna honom i detta yttre majestät, — själens återspeglade kraft, snil- lets harmoniska återljud, — som på en gång bju- der vördnad och inger förtroende: så har Bengt Oxensljerna, åtminstone af alla Sveriges stats- män i sjuttonde seklet^ varit honom närmast i dessa egenskaper, och torde ej heller af någon annan öfverträffas i vaksamhet öfver politikens särskilta utgreningar, i ståndaktighet att förblifva vid en gång fattade grundsatser, och i verksam* het att bereda Rikets sanna fördelar. Icke utan all grund har man förebrått Riks-Cansleren, att han för mycket sett det högsta Ståndet i staten till godo: hans minne har ej kunnat fredas för tillvitelsen att, till föga båtnad för det allmänna, ha gynnat Adelns régeringslystnad. Canéli-Presi- dentens hela vandel deremot visar oss, huru han, i stället att befordra , motarbetade och kuf- vade Aristokraternes anspråk. Lät den förre sig och sina ätteläggar riktas med betydliga gods, dem Kronan — må vara till ovärderliga tjensters billiga vedergällning — sig afhände: så återställ- de deremot den sednare hvad åt hans fäder blif- vit förlänad t *) och var så litet af egennyttan hänförd, att han, ställd vid thronens sida, gjor- de i Statens tjenst uppoffringar i stället för vinst. Begge ägde emedlertid i rikt mått detta mod i själen och denna drift i handling, hvarförutan

  • ) Bland de eg[6nd)mar, som genom Carl XIrs Reduction

återlcillo lill Kroian, var Bengt Oxenstjernas Grefliga Famiijegods Koriliolm i Finland.