Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 28l — de8 att af skalderne läna de rikare färger: och lätt kunde jag förgripa mig i bruket af detta Ifin, likasom Helios* jordbiirne son, när ban ville ge � nom himlarymden styra det strålande spännet. — Törhända borde jag i stället göra rättvisa ät den renhet i seder ', det stadgade vett^ den älsk<- värda belefvenhet, som tillvunno Grefve Oxen- stjerna en odelad aktning , en oskrymtad tillgif- venhet af högre och lägre, af Sveriges Konun- ska Slägten. Riks-Rådet Friherre Gabriel Oxenstjcrna tillbyite sig år 1624 äfven den öfriga delen af Norsa, favilken förut varit ett Klosterhemman , gaf hela Egen- domen namn af Rosersberg , och gjorde der betydliga förbättringar. Sedermera kom egendomen på x670-talet åter genom förpantning ur Oxenstjernska slägten; men GreFve Bengt Oxensljerna återinlöste godset år 1681 af Grefve Johan Gabriel Stenbock , som då var deraf in- nehafvare. Efter CansIiPresidentens dÖd gick Egendo- men åter ur hans siägt och tillhörde skif^evis flera privata ägare, tills den år 1762 utbyttes mot det när- belägna godset Löfstaliolm och förvandlades till Kongs- gård, samt i denna egenskap vidare skänktes åt dt va- rande Hertigen af Södermanland, sedermera Konung Carl XIII. — Bengt Oxenstjcrna har under sin besittnings- tid betydligen förskönat stället. Han låt förbättra slotts- byggnaden , omgifva den med präktiga trädgårdar, hvilka redan då vunno ryktbarhet, inreda orangerier, anlägga vattenkonster, uppsätta kostbara statuer, förse rummen' invändigt med en dyrbar möblering, som motsvarade den yttre prakten , odi med förljenta mä- stares målningar m. m. Någon del af Slottet blef &r 1694 genom vådeld förstörd. Att Konung Carl XI och hans höga Familj ofta hedrade Grefve Oxenstjcrna med Jbesök på detta vackra landtgods, upplyses bland annat af denna Konungs egenhäodiga Dagbok.