Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/286

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a82 — gahiis, dw hans förtroliga umgänge älskades och söktf*.s, och nf Irännnamlo Hof, der hans per- sonlig.T förhä!Linde sä ofta ' bidrop; till framgån- gen af brydsamma iind^^rhandlinj^nr? Eller skulle jag prisa den värdighet, hvarmed han under så många och de mest högtidhj^a förrättningar gaf förhöjd glans fit tillfället, ökadr hr^hag it höghe- ten? Skåda honom, då han i ert eröfradt Rikes hufvudstad omgifves af sjelfva Konungamaktens prakt *)? eller lyssna till hans röst, när han än tilltalar Furstar med vältalighetens språk, än för ordet i de mest lysande församlingar, än leder de vigtigaste öfverläggningar **)? Eller skulle jag,

  • ) Såsom General - Guvernör öfver Hog-Polen år i65ö,

förde Grefve Oxenstjerna, enligt Carl Gustafs befalU ning, KongL Stat, bodde på Slottet i Warschau och betjentes af Kongl. OfEcianten

    • ) Bland de slÖrie tillfallen, då Grefve Bengt Oxenstjema

hade sig uppdragit att hålla högtidliga Orationer, niå här nämnas: Konung Carl Xt:s äntrade af Regeringen 1672 (tryckt I LfKiiboms HandL V. sid. 81); Drottning Ulrika Eleonoras ankomst till Sverige i(>8o (' �e not* sid. ^54); Rådels lyokÖnskuings-besök hos denna Droll- iiiiig på Jakobsdal eller numera Ulriksdal 1680 (tryckt i Locnboms Handl. VI. sid. iSy); Solennitelen i Stock- holms Storkyrka år 168), da Freden med Ryssland bekräftades; Theol. Doktors Promotionen vid Jubelfe. sten i Upsala 1693 ; och Kon. Carl Xlhs äntrade till Regeringen 1697. — På alla Riksdagar, som under Oxenstjernas embetstid höllos, gjordes af honom de �o- lenne Propositionerne både vid öppnandet och afslu � tandet af Ständernes möte ; och i Secreta Utskottet för* de han alltid Praesidium. Af hans dels latinska , dels svenska orationer ra. m^ äfvensom af hans Bref, på