Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


  • - a85 —

erisldlta gunstbevisnirigur, feinte de flesta lär- domsgrenars blomstrande tillstärid vittnade om Canslerené sorgfälJighet: här, hvarest oljade bygg- nader, vidgade samlingar och en nyskapad un- dervisnings-anstalt för ridderliga öfuingar blefvo beständande vedérmälen af hans visa omvårdnad. Det var ändtligen här, som vid en högtid, eg- nad tillpris ät Försynens näd , som skänkt Sven- ska Kyrkan ett tryggadt beständ, Grefve Bengt Oxenstjerna uppträdde på samma parnass, der Axel Oxenstjerna årtatio år förut skiftat den högre kunskapens äretitel, för att nu, inför sam- lingen af allt hvad Sverige ägde stort och lysan- de, ä nyo låta samma värdighet utdelas *).

  • ) Från i63o till i632 vistades Grefve Bengt Oxenstjerna

i Åbo, der hans fader då uppehöJl sig i egenskap af General- Guvernör. Bet är måhända lika mycket eft bevis på tidens sätt för behandling af studier , som på Oxen<itjcrnas tidiga framsteg deri, att han i sitt 8:de är hållit en latinsk oration fÖr Åbo Gymnasium. I Up � sala tilJbragte faau sia tid från 1637 till 1644 � h var- under han de sista månaderne förde Rectoratet, såsom Rector lllustris. Från 1680 till 1686 var han Gansler för Åbo Universitet: från sistnämnde år till sin död bestridde han Cancellariatet vid Upsala Akademi. Un- der denna tid blefvo Akademiens byggnader förbättra- de, särdeles Academia Gustaviana, som pubyggdes; Bibliotheket gynnades med förmåner och goda författ- ningar; Konstkabinettet skänktes till Akademien; för Consistorium utsågs eu ny beqvaraarc local ; Kongl. Slottet förnyades, och Ridhuset med Stallgården upp- byggdes, äfvensom en Stall-Stat nu först formerades. JNär Jubelfesten, till minne af Svenska Kyrkans fräls* Sv. Akad. Hat^dlJt. ^79^* ^-* ^^^* 3^