Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Man skall ej rfittvist beskylla lärdomens' id- käre att sakna tacksamhet för undfånget beskydd, för ökade förmåner. Törhända äro af aUa välger- Tiingar desse de, som säkrast kunna p&räkna en varaktig erkänsla. Också blef Grefve Oxenstjerna inom Up&ala Akademi med en liflig tillgifvenhet, med en innerlig vördnad omfattad: detta lär- doms � �äles ypperste män hafva till hans beröm höjt valtaliga ' röster: det skänkte åt den trötta statsmannen griftens helgade fristad: och inom dess maiesiätliga tempel talar ännu en dyrbar minnesvärd till efterlefvande slägten om den man, som v^rit under fyra Konungars regering använd till höga statsmanna-värf, under trenne beklädd med Rådsherrens värdighet , och under tvenne anförtrodd högsta vården af Rikets angelägen- heter *). Hvad samtidens erkänsla förebådat, har ef- terverldens omdöme bekräftat. Rengt Oxenstjer* ning från Lithiirgiska ovasendet, firades den as Febr. 169*^ i alla Sveriges och underlydande provinsers Kyr- kor, samt högre och lägre skolor, var största högtid- L*ghvten i Upsala , den Konungen och hela Hofvet samt Rådet med sin närvaro hedrade. Dervid anställ* åes ock en Theol. Doctors Promotion , h varunder Bengt Oxenstjerna, såsom Cansler, medelst en latinsk oration gaf veniam promovendi.

  • ) Grefve Bengt Oxenstjerna afled i Stockholm den la

Juni 1702. Han är begrafven i Upsala Domkyrka,' . hvarest ett va<.kert Epitaphium öfver honom är upp- satt. Uti inscriptionen namnes han: �Quatuor Regum Minister, Trium Senator^ Puorum Primarius Rerum Prxses.ci