Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


fulländningn som ej kan andra lillkomma *). Äf- venledes haFva vi på andra banor afvunnit dem priset. Att eljest afliölja de förtjenster, hvilka nt- snärka dessa dikter, ?ore att lemna en beskrifning på ett epos, emedan våra begrepp om ett sådant äro samtligen derifrån hämtade. öfverallt inom vitterhetens öfriga område hade Grekerne miisterverk att uppställa, i lyriken^ 1 idyllen, i dramaturgien **). Dock synes mig, att de i den sistnämnda faufvudsakligen skilja sig från oss. Först hvad den theatraliska föreställnin � gen beträffar. Allt var utkastadt efter en oändligt stor mått � stock. Skådebanan, gemenligen omgifven af na* turskönheter och beherrskande en vidsträckt ut �- sigt, var rymlig nog, för alt hysa en otalig' men- niskoskara. Spelen, som voro folkfester, uppför- des under bar himmel och vid dagvsljus. Kothur- nen höjde skådespelarens kroppsliga storlek, ma � sken gjorde hans ansigte större och ädlare , och var så inrättad, att den genom ett språkrör för- stärkte ljudet af rösten. Härtill komme^ choren.

�Den var, så att säga, den personifierade tan- 

kan om den föreställda bandlingen, det förkropps- ligade och i framställningen upptagna delfagan* det hos skalden, såsom den samtliga mensklighe- ^) Detta är närmare utredt i sednare delen af närvarande verk. ^*) NnturJigtvis kunde de ej aga något sådant, som är en ensam frukt af den nyare tiden , såsom romanen , no � velien.

J