Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 5 �7 — Strängar anslogos^ andra konstnärer suto vid in* strumentet. Den på äfventyr begifne Norrman- nen ströfvade verlden omkring. Återvändande från DamaSi Bagdad och . Constantinopel , der dä lor tiden bildningen hade sina husgudar, hem � förde han i egen person Österlandets rika förtroll- ning. Skandiens Kämpe, den södra Riddarens föregångare i mannadat, i trofasthet, i ärelust, i qvinnodyrkan, nedsatte sig så i Norra Frank- rike, i England och på Sicilien. Skalden hette på förra stället Trouifére *J. Kallades ock Con-

  • ) Sedan detta skrefs, har jag fått tilirälle, att i Edin^

bnrgh Rmnew för i8a5 se en recension af Lajs of thé MiiM^ingérs, i hvilkeo af handling, man, på grund af Schlegels, Görres, Tiecks m. fl. i sednaste tider (oi-e- tagna undersökningar om Provencaliska litteraturen, söker i vissa delar kuDslörta de hypotheser om den^ samma, hvilka blifvit uppställda af Sismondi, Ginguen^ och andra. De tvenne sistnämnde tillerkänna nemligen Ai*aberne en stor inflytelse på Troubadour-poesien. De Tyske vedersakarne , och med dem Engelsmannen, påstå . deremot , att samma vitterhet utgått omedelbar* ligen från Norden, och för^t framträdt i norra Frank- rike, och icke i det södra och i Spanien. Det är svårt för den, hvilken, såsom jag, ei haf\ tillträde till Spa- niens, Frankrikes och Italiens Bibliotheker, att härvid inlåta mig i uppenbar fejd. Några anmärkningar torde dock vara tillåtligä. Det väsendtligaste af den Engehka skriften består i försöket, att vederlägga Sismondis sats, det Toledos eröfring och Korstågen betydligt inverkat på Trouba- dourernes vitterhet. Raynouard skall nemligen ha upp- täckt ett proven^aliskt poem, hvars ålder uppstiger på andra sidan om år looo. Vidare sägas berättande dik- ter^ sedan mycket aflägsna tider, funnits på den Nord-