Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/337

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


~ 533 — samma, . och har, under alla beting af tid och klimatiska villkor, sin egen uti idéen liggände regel, hvilken är i allt afseende allmfingilltig; dels ock att en Österländsk moderkälla sanno* likt funnits för båda skaldeådrorna, och att för* denskuU de ursprungliga dragen från början på aitt sätt öfverensstämde. Men detta hindrar dock icke, att, från en annan sida betraktadt, det ju kan råda en bestämd olikhet mellan bådas vä- aende, och än mer mellan bådas former. �Intet nytt sker under solencc, sade den vise Salomo; och detta äger, om man rätt förstår det, i alla tider sin gyllene sanning. Men likväl kan, invid denna sats, en annan bestå, som lyder: �olika tider, olika sedera. Äfven inom en och samma tids-bestämning herrskar en mångfald. Alla här* stamma vi från Adam och Eva; alla ha vi men^ niskohamn, menskliga böjelser och känslor. Men ickedessmindre kan, så till lynne, som skapnad, ingen förblandning äga rum mellan en Indian och en Svensk, en Mohr och en NyGrek, en Islän- dare och en Spanior, en Chines och en Lapp � En Girkassisk och en Brittisk flicka kan hvarför sig vara skön, men hvardera är det på sitt vis. Juden, biltog från sin fordna fosterbygd och fram* ling öfver allt lartd, merendels ställd utom hvarfe egentligen borgerligt läge, och således utom hvar* je inflytelse från samhälls-förhållanden, har ock ej allenast behållit sina hemfödda anletsdrag, u- tan äfven sin första inre charakter. Konsten, hvilken, ehuru absolut och fri hon i och för sig sjelf må vara , likväl betingas af många utifråa