Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/355

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 55i — andra uppläckt: än mer bar mari troligtvis lånat^ h vilket hittills icke bHfvit veterligt. Corneilleji Gid, hvarmed Fransmännens, i högre mening klassiska, theater bötjas, var ett arf från Guillen de Castros* dikt af samma namn. En stor del af de äldre Fränska, Engelska och Italienska skåde* spelen äro öfversättningar, eller på sin höjd be- arbetningar af nägon Spansk urskrift. Det mesta af hvad vara dagars theatrar ha att förära i det löjliga, skämtaamma, lysande och öfverraskande> förskrifver sig äfven från Lopez och Calderons födernesland ; och ser man en sinnrikt uppfun- nen och väl genomförd intrig, så kan man nä � atan på förhand afgöra, att den derifrän härstam- mar; ätminstone är sädant kännares pästäende. Detta torde uppdaga, hvarföre de oss nu för ti � den öfversvämmande Franska smäpjeser, hvilka räkna endast obetydliga namn säsom sitt upphof, ofta ha en qvick, ledig och intressant uppställ- ning, medan de i andra delar äro blottade på alla poetiska ismycken. Man skall deraf tilläfven- tyrs ock finna en möjlighet för det i Frankrike nu brukliga bolags-författandet, att frambringa något helt. Om icke planen vore förut tillgäng- lig, huru stode det eljest att vinna nägon håll- ning i en liten vaudeville, sammansatt af ett helt sällskap? Men det är ej med intrig allena, som Spaniorerne försett Europeiska scenen. Många stycken, hvilka ej egentligen hvila på sådan grund- val, ha så starkt tycke af Spanien, att en miss- tanka om nära slägtskap med detta lands vitter- het är mer än förlåtlig. T. ex. Operorna Don