Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/364

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


_ 36o ~ göra, oaktadt det var hela a å 5000 vers starkt, och dessa dertill voro i de konslFuIlaste former sammanförda *). Af något , hvilket sfl litet var arbete I kan man billigtvis ej kräfva den sista full- andningen, ^ Det rÖjes hos honom inge^n af de förtjenster, som komma af studium , aF lugn och långvarig eftersinning. Ty han handlade blindt efter sin ingifvelse; och så snart han ej följde den, uta/n sökte en upphöjd skrifart Ces/iio cu/to^ stile cultivé **), bief han tvungen och dunkel. Men desto mer var han outtömlig i uppfinning, i sinnrik plan-anläggning, i öfverraskande uppträ- den. Handlingen fortgår så skyndsamt, händel- serna äro så nya och mångfaldiga, att man omöj- ligen kan gissa till upplösningen, utan måste med späncja ögon afvakta utgången. Delta gör, att han alltid blir underhållande. Stor konst visar han yttermera doruti, att han kan låta en per- son, allt ifrån dess första framträdande på skä* deplatsen, gripa in i handlingon, hvarigenoni ett vida klarare ljus sprides öfver charakteren, än pm förloppet af det timade skulle förtäljas.

�Uppmärksamheten, ordar Sismondi, blir väckt af 

en hastig syn, då man deremot ofta blir tank- spridd under de berättelser, hvilka i alla Frän- lika skådespel tjena till inledning och förklaring.ic Lopez skref för mängden , och beräknade deref-

  • ) Han författade en Sonett, en Ganzon fortare, aa af*

skrifraren kunde uppteckna den.

    • )iians efterträdare på denna väg benämndes oi//^o^ �VlOJ,

till åtskillnad från Marinos och Gongovas larjiingar, �I � ler coneeptistoi (af oonceptos � comcetti).