Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/413

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— I �9 — härvid ieke sfiUan till' korta. Med aPseende på ile hopade händelser, h vilka atemmÉnföras pft ett rum och ^ inom den korta tiden af 24 timmar, hade vasm ofta skäl att tillämpa Franska Akade- miens träffande omdöme om Gorneilles Gid.: >iatt skalden, af fruktan att öfverträcla konstens lagar, hellre velat öfverträda naturens.cc Fra Staél *) uppger ett högst eget exempel: Renou- ard. en annars förtjent och aktad skriftställare , läter, i sin. tragedi Le^ Templierij denna Or- dens ledamöter anklagas, förhöras, dömmas. och brännas, på samma ställe och inom 224 timmar. Stora löjligbeter funno$ nflgon gång till och med hos Voltaire, ehuru han ej så samvetsgrant, som mången annan, hörsammat föreskriften. I syn- nerhet uppstodo ätsl^Uiga olägenheter vjd be- handlingen af historiska föremål, sagor, stats- hvälfningar, myterier och dylikt. �>Man är, så- som Sismondi säger , antingen tvungen, att blott framställa katastrofen, och förkasta den hand- "lingy som ligger i ämnet, och alltså gå förlustig otal Jiela fördelen af den dramatiska formen, el- ler ock tillåta skalden , . att inför åskådarn aam- mantränga tidsföljd en. cc �n satoimansvärjning mft- Ae ju då försiggå vid thronen, en duell ske i älskarinnans kabinett, eller skall förloppet berät- tas, såsom det ock vanligen varit händelsen y men hvilket motsäger skådespelets idé.. Enhetsläran uppkom utan samband med ett föregående, och uta/i erkännande af en historisk

  • ) Dö rJlllemagné.