Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/482

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 478 — - nad � en Täcker feberRlrg sprider ett visst behag, ett visst eget deltagande öfver d �t hela; meA det fir, liksom man sjelf blefve*angripen af sjuk- domen. I hans öfriga större skrifler förtaga rid- darlifvets Ijudpartier den eljest enTormiga gråt* mildheten. Men hans �gurer ha likväl sällan full sanning* Antingen svfifva de sfisom moln- stöder , eller s&som lätta guUskyar; de antingen töckniga .eller genomskinliga föremj^en antaga sttUan kropp, ordna sig sällan till bilder, sftdana som verkligheten har att uppvisa. — Hos Aug, Lafontaine är denna sentimentalitet helt annor- hinda beskaffad. Den är vida slappare, och härleder sig ur en vida grumligare . källa. Dea är draggen af en dufven sedolära , hfars första bud är svaghet , och hVars sista är ånger och ruelse. Den är förderfligast af alla för villelser � ty den undergrafver all sedlig kraft. Vi ha nu genomgätt deh Tyska vitterheten uti dess, enligt min öfvertygelse , väsendtligaste punkter. Man skall härvid tilläfventyrs möta mig med den anmärkning, att min granskning med synbar förkärlek uppehållit sig vid det ne- gativa af saken, vid angifvandet af missrigtnin- gar och öfverdrifter,och att den positiva sidan, eller framställningen af det fackliga ,och beun- dransvärda, blifvit jemförelsevis vanlottad. Sam- ma invändning kan med lika skäl göras vid mi- na uttalade tankar om Franska vitterheten. Ha- de omfånget af denna afhandling medgifvit en fullständigare redovisning , hade det för mig ut-