Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/486

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


v — 48 � — got aF des8 lagliga frihet åter. TaTma atuderede Engelska scenens prydnad^ Kemble d. 9., och visade sina landsmän , huru mycket sanning, na- tur och enkelhet äro Öfver en tilltagen och tvun- gen värdighet. Djupast stod ända tidehyarfvet i skuld hos Fru Staé!. I skriften De la Litiéra- liire uppenbarade hon redan ett djerft och öf- verlägset snille. I hög grad originela, ehuru of- ta riAgot sofistiska , äro hennes åsigter af deo atlmänna odlingens framsteg , sanit af möilighe- ten och nödvändigheten af en stigande fulikom- ning, genom tillväxten af idéernas massa. Man beundrar hos henne lika mycket den djupa spe- kulationen, den träffande och underhftl lande framställningen, och den poetiska hänryckningen i^ språket. Uti afhandlingen De FAlfemagne^v sade hon åter , att Tysklands moraliska, intellek- tuela och sesthetiska bildning var hennes egen- dom, och att hon beherrskade denmedens^f- ständighet, som anslftr- författare af första ran- gen. Det är yttradt, att vännen Scblegel (A. W.) ingifvit henne satserna. Sådant kunde, med möjligt hopp om sannolikhetens sken, safirs om en skriftställare, hvilken e) innehade den fria och . öfverskädancje ståndpunkt ^ som Fru Sla^'- Skulle ock hvarje detalj ej blifvit af henne 5Je pröfvad, såg hon dock allt med egna ögon f<^ snillats anande stare-blick. Emediertid, h"'" sig härmed ock må förhålla, kastade hon, genom sitt verk, tusen gnistor ut i verlden, och hf^n' nes landsmän blefvo ej de, som ensamme iekö antändes. Det var ingen vanlig införsel af H'"^*