Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/512

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-_ 5o8 -.'. en. varm naturmålning och en- ädel bängifven- het för historiens hågkomster ^ för enkla seder och vackra* handlingar. Hatf har en stor förmfi- ga att gruppera , och kan gKra det ooetydligaste uppträde ur hvardagslifvet angenämt och intres- sant. ' Långtrådigheten i framställningen nästan undgår ögat, ti)l följd af den klassiska behand- lingen och skrifartens förtjenst. Ännu ha yi behandlat blott Frankrikes och Englands vackra litteratur i våra dagar. Italiens bör ha sin plats derinvid. Om den ock ej of- ver andra stater utöftat ett lika stort välde, har den visserligen ej varit utan frukter, jemväl på andra sidan om Alperna, öfverdrifyen torde den ^ förutsättning ej vara, att åtminstone Fransmän- nen erhållit af Italienarne mången nyttig väckel- se i sednare tider, lika väl som i defordna, då de från dessa tiilegnade sig begreppen om en med Hellas' * och Roms öfverensstämmande vit- terhet. Den renhet i formen, hvilken alltid iit- märkt Italiens författare: den.hejd och hofsam- het, som röjes i deras äfven mest romantiska al- ster, i förening med det behag, hvilket är från deras språk nästan oskiljaktigt, '-r- dessa äro egen- skaper, hvilka, öfverallt der de anträffas, ha för Fransmannen något särdeles retande och ange- nämt. Icke vore det derföre undra nsvärdt, om en annan lifsåsigt, en annan poetisk åskådning, än hans egen, kunnat tillvinna sig bifall, när . blott klädnaden hade samma sorgfäilighet; färgen samma klarhet.