Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/515

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 5ii — ' l8nge lefvat afskild, iindec tvftnget af gamla för* domar. Efter Fransktf statshvälfniiigen, hvilken tillika medförde en omstörtning af den gamla kojistlä|^n , |iar detta allt mera tydligt visat 6ig, Utom de här förut nämnde af Italiens författare i skön litteratur, ha i synnerhet &>scoIo, Pelli- CO, NiccQlini och Manzoni vunnit rygtbarhet. Mindre kände äro Rossi^ (öfversättare af Byron ^ hvilKeUi jemte Tyskarne, mycket verkat på Ita- liens nyaste vitterhet), Savioli, ^Guiraud, Meli � Grossi m. fl. Den allmänna charakteren hos Italiens yngre skalder uttryckes i syftningen ät det . nationela , och i ^behandlingen af inhemsk historia *). Sedan man lärt känna främmande länders skaldeverk, och deraf funnit, att icke allt i poesien uträttas allena med versens melo*. diska tonfall, har småningom försvuilnit detta eviga klingklang i Sonetter och Ganzoner*^ hvar- ued man velat besticka känslan. Det har gfitt 6ä långt, att sjelfva rimmet — något högst vä- aendtligt hos många af Italiens författare �— an-

k så

^) Det förtjenar att anmärlLas, det flere af de yngre Ita- lienska skalderna, t. ex. Monti, Foscolo, Niccolini, och än mer Alfieri, gerna behandlat politiska ämnen, -— eget i ett land, som nästan helt och hållet saknar ett politiskt Ut Ett sådant kan ock, dei*fote att det i verkligheten icke är för handen, för dem aga dess mer idealitet. Frihet, hjeltedygd, medborgerliga förtjenster, äro för dem blott poetiska begrepp. De förra se* llerna, då Italien spelte en stor politisk roll, Jia lem* nat de yngre skalderna ämnen fö'r behandlingar. Syn- nerligast gäller detta Foscolo, Pellico, Manzoni, Hic^ ooiini, Grossi. . ^ •