Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/522

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


" — 5i8 — eTia ^ eller andra synjiunkten närmare , och maa 6lutar sig gema till åsigter � x hvilka man blifvit uppfödd eller utbildad, och för hvilka en foN kärlek ttr sfi fötlåtlig, då de Ijufyaste -erinringar ▼antigen dermed äro � förknippade Jag går här blott till mig sjelf. Jag tilltror mig ingalunda, att kunna med en alldeles oförvillad blick of- verskAda en brytning, hvilken icke blott iger för mig historisk sanning, roeri också i viss min timat i mitt eget inre. Med bedommandet af det mera aflägsna eller frttmmande går det lät* lare; den egna personligheten är här icke si intresserad. Det fordras ock , för att få ett 6ä* kert ögonmått af hvarje föremål, ett visst. afstSnd för betraktaren ; efter ett eller annat tiotal kan- na vi bättre säga , hvad denna tiden van E- mediertid gäller, i afseende. på det närvarande tillståndet inom vår vitterhet, denanmärkningySit i konstläran friare, klarare, mera omfattande b^ grepp äro satta i omlopp, och att sjelfva konsteft sökt sin befrielse ur^ijettrarna af utländska före- dömen. Hvad i öfrigt kan, såsom allmänt omdömej sägas om andra Staters vitterhet i denna tidpuniit} må med rätta ilnna tillämpning äfven på Sveri- ges ; utan att nian derför går dess ^jelfständiga

  • skaplynne för nära. Ur hvarje undersökning kSr-

öm torde den otvungna betraktelse flyta, att vi äro i besittning af samma odlingsgrad , som det öfriga bildade Europa, i sssthetiskt afseende; och om vårt afskilda läge måste i åtskilliga falllemna oss efter mera sydliga, och således mera fyai^^ begåfvade länder, kunna vi åter i andra hiin^'