Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/525

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 5a �" — egna och utiHcirkande. M �in finner, i den histo- riska och lokala skildringen, t. ex. Scott och lians Skola;. Oelilenschläger och han � landsmän; Italiens samtliga bättre författare o. s. v. Äfven Sverige har lefvat upp under häfdens och skal- dekonstens iormälning. Tyskland hade förut an- slagit toneii. Frankrike bar lemnat sin abstrlikta konstlära, och funnit, huru .det sköna* sannast uppenbaras i en individuaiisei^ad fifamställning * och med de ur folkets innersta hämtade dragen. Den poetiska behandlingen af historien, och enskilt ef fosterländska ämnen, bar visserligen i alla tider förekommit; men den har varit till så- som enstaka factum. Nu �ter är den ett mera allmänt drag hos^författarne. I en tid, dä men- niskokraften sä mjöket splittras, derföre att den skall; sä mycket omfatta , är det lyckligt, att den har något visst, att hålla sig till, något bestämdt konkret, att fasta sig vid � Äfven i diktens rike behöfver man. ett hus och hem; annars bUr mafi en främling hvart helst man kommer. Nationa- liteten är här motvigt af det abstrakta , af detta famlande efter universalitet , hvilket ligger i vårt slägtes lynne. Vitterheten, liksom hvarje annan frukt af mensklig verksamhet, skall, derigenom att den äger en éäker grund i folkets inre lif, Så mera hållning, mera sluten charakter. Det är" just till följd af denna fosterländska stämpel, som den Spanska poBsien är så eget intressant. Hvar- före följa vi Scott i de minsta detaljer med*sam- ma deltagande? — För målningen af det �charaki>