Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/534

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 530 — intagande Ijiis öfver menaklighetens oändliga sträf- vanden och oarbrutna, om* än stundom oinärk- ligäy fortgång till ett bättre. Akademien, om hon ock ej i alla delar, kunnat göra ed ra tankar till sina, gör med nöje rättvisa äfveii ät eder sjelf- ., ständighét, och, da hon med grundad föffaopp- ning tror sig i Eder hafva upptäckt ämnet till en utmärkt konstdomare, ville hon, med det pris, hon till Eder nu öfv^rlemnar, kiinna, om möj- ligt vore, ännu mer föata Eder vid deima ädla bestämmelise. -Herr Rydqvist fördes dercfter af SejLreterareo till k- dertbatiken.

Ibland de Öfriga skrifterna , hade N:o i J&m/onlu emellan den plan man tillä gi Kejsar Carl 9^. till upprat- tände af en l]niversal'4^onarhi, och den man i samma afseende tilUhriJvit Konung Ludvik XIP ^ fast Akademiens uppmärksamhet, såsom ett icke utan historiskt sinne aD/s^<// arbete,, till hvars fulländande hon bör uppmuntra förfat* tåren. * / Skaldekonsten hnde Akademien lemnat de täflande fritt vai af änine^ och derjcmte förklarat sig emottaga öfversättningar- af klas- siska Auktorer pä alla språk. Sju försök hfide blifvit insända, bland hvilka Akade- mien tillerkänt den andra guldpenningen åt N:o 7 Ij^f*^* � med valspråk: ^lU skapadts väsen � ändamål och själ ' Som Författaren ännu ick^ hade giiVit sig tiiikåana, ^ skulle prispepuingen för lians räkning hos Sekreteraren för- varas. Af de öfriga Poemerna hade Akademien ansett sig böra utmärka N:o 4 Carl XIL och K:o 5 Nordens kärlek, såsom innehållande ileia vackra strofer, samt N:o 6 Stjernåån �tn, såsom röjande här och^der omisskänneliga drag af soiUc.