Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 59 —

tidehvarfvets lynne, verkade blott genom mekaniska medel till mekaniska ändamål, genom massan, ordningen och de lediga rörelserna af en legd krigsmakt till en beräknad jemvigt emellan Europas Stater, genom stundlig sparsamhet till stundlig förmåga att använda denna makt, genom odlingen af sandhedar till en ökad räknestyrka andast af mennisko-armar. Hvad gjorde han för sitt folks bildning? Han tålde ej Wielands, Klopstocks och Lessings språk. — Huru mycket hafva nu Joseph den Andras Stater öfrigt af hans välvilliga hastverk? — Denna ur jorden uppvuxna Statslära, som, under den träffande benämningen af physiokrati, ledde den redlige Turgots styrelseförsök, och i England jemkades till öfverensstämmelse med handelns och slöjdernas anspråk, hvad har hon slutligen uträttat? Det vilda naturväldet, fullständigare utveckladt i handlingar än i satser, störtade Frankrikes thron, och sönderbröt hela den åldriga Statsbyggnad som Ludvig den Sextondes husliga dygder allena icke förmådde att sammanhålla. Samma handkraft, som, efter Smiths andelösa lära, endast frambringar något värde, står nu ofta i England, väpnad mot allt hvad den ädlare Britten, med en egen vishet och ett eget högt sinne, hittills bevarat såsom ett heligt arf af sina fäder? Och sjelfva den berömda läran, huru hotas icke hon att blifva sprängd af den nyare ångkraften? — Öfver Sverige har ock förödelsen framfarit. Mången enskilt förmåga, som lofvade färderneslandet gagn och heder, har gått förlorad genom denna,