Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


troende, fiom Riksföreståndaren och dess rådgi^ vare hyste til hans djupa vishet, hans redliga afsigter och hans foglighet, var kanhända nödigt för att stadga deras öfvertygelse , att det nämda förslaget icke uppfyllde nationens skäliga väntan^ samt bringa dem , att icke yrka dess antagande. Samma förtroende äter af hans beslutande med- borgare verkade mäktigt att förena dem till hi- fall af den lag, h vartill han gifvit sina råd och sin granskning. �n undersökning af dess värde vore vid detta tillfälle icke lämplig. Det är prof* vadt under* förflutna sjutton år, samt bevittnadt af Sveriges lugn och af dess constitutionela för^ fattnings bestånd, medan månge af Europas Öfriga Stater slitits emellan folkens fordringar af en allt- för vidsträckt frihet och regeringarnes alltför häf- tiga ansträngningar, att rädda sin fordna oiakt, eller att återvinna den. Men det var icke att vänta, att detta skyndsamt fullbordade verk skulle hinna at blifva fullständigt kändt och om- fattas af en allmän öfvertygelse, under de (% da- gar, som Rikets vådliga belägenhet lemnade flt Ständernas öfverläggningar derom. Sådant är dock det Svenska folket, när dess spänstiga kraft af någon stor fara samma n t ry ekes; det lyfter sig då liU en klar åsigt af det hela , och besluter, med en lugn förtröstan, i afseende på delarnes öfver- ensstämmelse, till de män, h vilkas förstånd och dygd det erkänner. Nu, i det främsta och det talrikaste af Riks-Slånden , uppstod Adlerbeth för att tilstyrka ett skyndsamt och ovillkorligt bifall till den föreslagna grundlagen* Frihetens ifrigaste