Sida:Svenska industriens män.djvu/119

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

eller s. k. propeller. På en sådan inrättning tog han 1836 patent i England och bygde samma år en dermed försedd båt, hvilken hade en fart af 10 eng. mil i timmen och användes att bogsera fartyg på Thamesfloden. Men dertill öfvertalad af tvänne framstående amerikanare, som förstodo att uppskatta hans snille, och dessutom med skäl förbittrad öfver det småsinne, hvarmed han vid flere tillfällen möttes i England, reste Ericson 1839 öfver till Amerika, som åtminstone för alla uppfinnare gör skäl för namnet »det förlofvade landet». Här erhöll han inom kort af regeringen åtskilliga beställningar, och 1843 gick ångfregatten »The Princeton» af stapeln, hvilken var det första propellerkrigsångfartyg i verlden.

Ännu en gång fingo emellertid Ericsons landsmän höra talas om honom och detta i sammanhang med uppfinningen af ett förstörelseverk, ett riktigt hafsvidunder, som icke, likt andra, låg vattnet utan under detsamma jemnsefter däcket, Ett sådant batteri, förfärdigadt på cirka 3 månader, tillintetgjorde den 9 Maj 1862 efter 4 timmars strid, under det stora amerikanska inbördeskriget, de södra staternas flottilj och återgaf med ens trygghet åt hela den förut hotade norra delen af unionen. John Ericsons namn bars nu på ryktets vingar öfver hela den bildade verlden, och alla nationer, vår egen icke till förglömmandes, skyndade sig att följa Amerikas exempel och skaffa sig de Ericsonska pansarbatterierna, eller s. k. monitorer.

Att för öfrigt här redogöra för alla de uppfinningar, förenklingar och förbättringar denne snillrike man uttänkt inom de matematiska, fysikaliska och mekaniska områdena skulle föra oss allt för långt, då de uppgå till ett antal af öfver hundra, Vi vilja derföre blott, till slut, rörande hans personlighet, nämna, att han, lik de flesta män af verklig själsadel, är lika blygsam, enkel och rättfram som han är välvillig, hjelpsam och gästfri; och i förhållande till sina tillgångar utöfvar han en verkligt storartad välgörenhet. Sitt fädernesland har han, under nära 50 års frånvaro, aldrig glömt, derpå har han lemnat många och dyrbara bevis; och fosterlandet har icke heller glömt och skall aldrig glömma honom, en af de ypperste som det, med stolthet kan kalla sina söner.