Sida:Svenska industriens män.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

aktiebolag, hvars disponent, han likväl fortfarande är, likasom ock dess störste delegare. Fabriken sysselsätter nu omkring 200 arbetare och drifves med två ångmaskiner af tillsammans 150 hästars kraft.

Beträffande de arbeten, som från denna anläggning utgått, så eger ej blott Sverige, utan äfven flere främmande länder att uppvisa utmärkta prof på desamma. Fabrikör Bark innehar också sedan år 1863 ett patent på husbygnader, hvaraf Kongl. sjöförvaltningen i flere år begagnat sig, samt har tillika nyligen uttagit patent på maskiner för tillverkning af vagnshjul.

August Bark har sålunda, genom ihärdighet och flit, genom klokhet och kraftig företagsamhetsanda, steg för steg gått framåt på den industriela bana, der han varit den främste och förnämste vägrödjaren. Hans bemödanden hafva krönts med den framgång, som nästan alltid lyckligtvis följer nämda egenskaper i spåren, men han bör derjemte känna sig belönad för sin möda genom tillfredsställelsen att hafva grundlagt en industri, som lofvar att få en stor framtid i vårt land samt gifva sysselsättning och bröd åt tusenden af dess söner.

Stockholm, tryckt hos J. W. Holm, 1875.