Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
121

XV.

Från h. m. drottningen till h. exc. herr grefve Ruuth.
Uddevalla den 26 augusti 1814.

I detta ögonblick emottager jag, min bäste grefve, edert bref af den 21 i denna månad, och skyndar mig att besvara detsamma; jag har själf skrifvit till kronprinsen för att skicka honom edert bref, liksom jag äfven har ansett mig böra meddela honom de underrättelser, som funnos uti edert bref till mig. Det är säkerligen för närvarande af den största vikt för honom att få kännedom om tänkesätten på ön. Jag har lämnat kungen hans bref, och han har likaledes fått kännedom om innehållet af edert bref till mig. Han hoppas, att eder spådom måtte blifva besannad, och jag tror, att han ämnar svara eder redan i dag.

Kröningen i Norge kommer säkerligen icke att försiggå i år; det är redan för sent, då riksdagen ej kan komma tillsammans förrän de första dagarna af oktober, och dessutom tyckes det icke ännu vara tillräckligt lugnt där uti landet; det har nämligen på senaste tiden varit mycket bråk uti Kristiania. Folkmassan har därstädes företagit sig att angripa herr Haxthausens hus för att få utkräfva hämnd på honom för de osanningar, som han har utspridt, men då de icke funno honom därstädes, förstörde de allt, som fanns uti huset, och begåfvo sig för att söka honom på hans landställe, hvarest de, då de icke heller där funno honom, anställde en stor förödelse samt förklarade, att han bedragit dem. Björnstjerna, som