Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/149

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
111
Bygninga Balk.

5. §. Bryter någor gärdesgård eller led neder, och sker skada ther igenom af fä; böte som i 5. Cap. sagdt är, och gälde skadan åter. Far någor genom led eller grind, och then icke stänger efter sig; böte en daler, äntå at ingen skada sker.


6. §. Hwilken som med wilja släpper sin boskap i annars obärgada åker, eller oslagna äng; böte för häst och gammalt nöt, eller swin tre marck, för ungnöt, get eller får tolf öre, för kid, kalf eller lam fyra öre, och skadan åter. Tiudrar man ther häst eller annat fä; ware lag samma. Är gröden afbärgad, eller sker thetta i beteshaga; ware bot hälften mindre. Låter någor drifwa och walla sitt fä å annars enskilta skog eller mark; böte fierde parten. Drifwer wallhion in fä; böte efter thy, som här sagdt är.


7. §. Släpper någor i byalag sitt fä, ett eller flera, i gärde, äng, hagar eller öar, förr än rätter tid är, och grannar ther om ense äro; böte fierdung emot thet, som i 6. §. sagdt är, och hafwe grannar macht, at drifwa thet ut.


8. §. Hwar som äger okynnes eller otamt fä, thet gild gärdesgård bryter, eller flöger öfwer, och skada giör i åker eller äng; gälde skadan åter.

Wiste han, at thet fä sådan owana hade, eller warder

han