Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
112
Bygninga Balk.

han therom tilsagd, och thet äntå ej wårdar, eller fängsel ther å lägger; böte en daler: sker thet annangång, eller flera; böte dubbelt, och hwarjegång skadan åter.


X. Cap.

Huru bys oskifte ägor i skog och mark måge nyttjas eller intagas; så ock om åwärkan å oskift, eller annars mans skog och mark.


1. §.


I Oskift skog och mark måge alle jordägare i by taga torf, näfwer, wed, timmer, gärdsel, löf och annat, som til hus och gård tarfwas, men ej föra thet af bole, eller åt annan sälja eller uplåta. Hwar som här emot giör; böte för timmer eller sågestock sexton öre, för hwart lass af thet andra sexton öre, och för mans bördo fyra öre; betale ock thesutan til the andra jordägare så mycket, som på theras del af wärdet löper. Äger man jord i twänne byar; nyttje ej then ena byns oskifta skog eller mark til annan by, wid samma bot. Säljer någor af bys oskifta ägor och mark, sedan skifte lagliga begiärt är; böte, som sägs i 5. §.


2. §.