Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
118
Bygninga Balk.

och hålla them ther ifrån. Finnas the ther sedan; tå må skogsägaren them uptaga, och låte goda män pröfwa, hwad för them betalas skal, ther them begge ej therom åsämjer.


4. §. Släpper någor med wilja swin å annars ållonskog, som inhägnad är; hafwe them til skogsägaren förwärkadt. Komma swin, eller annat fä, som ållon äter, annorledes ther in; gånge ther om som i 9. Cap. urskildt är. Warda swin dräpne, eller slagne; tå bötes, och gäldes the åter, som om annat fä i 22 Cap. stadgas.


XIII. Cap.

Huru bötas skal, när bärande trä olofliga hugges, och huru andre igen planteras skola.


1. §.


INgen hafwe macht å Kronones ägor och almänningar, eller å skattejord, at hugga och fälla bärande trä, som äro ek, bok, apel och oxel, eller å hwarjehanda annat sätt them förderfwa. Hwar som thet giör; böte för ek och bok nijo daler, och för apel och oxel tre daler, alt til treskiftes, och

gälde