Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Besluter kunnat blifwa påbudit: Doch har ett så hälsosamt och angelägit arbete för mångahanda emellankomna hinder, swårigheter, krig, och förändringar, icke kunnat til ändskap bringas, förr än the til Lagens öfwerseende sidst förordnade wittre och lagfarne Män, med berömmelig flit och sorgfällighet, sitt utkast och the upsatta Balkar låtit utgå, hwilka dels wid 1731 åhrs, dels wid 1734 åhrs Riksdag, blifwit igenom gångne, öfwersedde, och i wissa mål och ärender ändrade och förbättrade. Förthenskul ock Riksens samtelige Ständer, så wäl uti sidsta Riksdags Beslutet erkändt, gilladt och wedertagit then således utarbetade, och sedermera af Riksens Råd och Ständer med moget betänckande skärskådade nya Lagen, som ock genom bref af then 13 Decemb. 1734, gifwit Oss theras underdåninga åstundan tilkänna, at Wi then samma med wår Kongeliga hand och namn wille stadfästa, och til trycket befordra låta. Wi hafwe således med synnerlig fägnad förmärkt, thetta så länge efterlängtade Lagens öfwerseende och lämpandet til närwarande tider, wara under Wår Regering fullbordadt, och til alla Wåra älskeliga undersåtares nöje och wälstånd inrättadt:

och