Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


och erkänne med wördnad och tacksäjelse then alsmächtiga Gudens milda skickelse, som Wårt Rike med en så beständig frid wälsignadt, at thetta arbete kunnat af Riksens Ständer uti önskelig ro och förtrolighet företagas och afhandlas. Wi hade ock gierna önskadt, at thenna Lag wid thetta åhrets ingång strax kunnat wid alla Domstolar komma i bruk; doch har thermed något längre på tiden kommit at utgå, på thet alt måtte noga i acht tagas, hwad Riksens Ständer nödigt funnit at wid handen gifwa, ändra, tilsätta, eller utelåta, samt at thetta werket genom trycket almänt kunde förkunnas, och til alla landsändar behörigen utkomma.

Therjemte hafwe Wi ock godtfunnit, at härmed i nåder kungiöra och förstå låta, Först at i thenna nu utgående Lagbok icke är någon Konunga Balk beskrifwen, utan hwad i then förra om Konungarätten och thylikt warit infördt, sådant, tillika med Riksens Ständers rätt och frihet, finnes utförliga stadgadt och belefwadt uti Riksens Ständers Wahlact, Wår Försäkring, Regerings Formen, och Riksdags Besluten, hwilka såsom en af Oss och Riksens Ständer, angående Regerings sättet antagen

fundamental
† †