Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
142
Bygninga Balk.

6. §. I hwarje landsort skal å Tinget, i Konungens Befalnings hafwandes närwaro, Häradsboerne emellan förening uprättad wara, huru mycket för hwart och ett nytt hus, å helt hemman eller mindre, i brandstod gifwas skal; och när eldskada sedan timar, söke then, som lidit, Häradshöfdingen, och han nämne synemän, som skadan skåda. The skola noga undersöka, hurudane the hus, som brunnit, tå woro, nye eller gamle: och Härads Rätten pröfwe thet sedan, och döme, huru stor brandstoden af hwarje hemman, efter föreningen och husens beskaffenhet, wara skal. Hwad Rätten dömdt, wise then, som skadan händt, hos Konungens Befalningshafwande up, och förordne han, at then brandstod utan drögsmål upbäras må.


7. §. Ej må någor gå omkring och brandstod tigga. Hwar som bref thertil gifwer; böte sex daler.


XXV. Cap.

Om wägar och broar, huru the giöras, och byggas skola.


1. §.


LAndswäg skal läggas i Länet ther then tarfwas;

och