Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
144
Bygninga Balk.

7. §. Almän winterwäg öfwer siöar och mossar, skal hwar by för sina ägor utstaka, ther isen starckast är, och minsta fahra: Ther store siöar äro, giöre thet soknarne, som ther omkring ligga; ändre ock wäg så ofta thet tarfwas, och märke the ställen ut, ther store wakar och wråkar äro, och lede wäg ther förbi, eller bygge bro öfwer, wid tre dalers bot. Häradsfogde hafwe ther inseende å, at sådant i rättan tid sker. Wäcker någor notewak wid winterwäg; märke sielf then ut. Hwar som hugger up winterwäg öfwer siö, eller förderfwar bro; plichte som i Missgiernings Balken stadgas, och sware til skadan.


8. §. Alle, som å landet hemman äga eller bruka, skola wägar rödja, och broar bygga; och ware ej eller Konungens gårdar och ladugårdar therföre frie. Hwar skal sitt skifte få, efter then del han i by äger, och som thet för allom lägligast faller; och ligge ther Konungens Befalningshafwandes wård å, at then ene ej mera betungas, än then andre. Städerne rödie och hålle wäg och broar, så långt stadens ägor räcka.


9. §. Hwar som lägger farwäg af förra stället, utan Tings Rättens lof och minne; böte tre daler. Lägger man landswäg af thes förra stad;

böte