Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
145
Bygninga Balk.

böte dubbelt, och lägge wägen åter, som then förr legat hafwer. Giör någor sig farwäg eller gångstig öfwer annars åker eller äng; böte twå daler, och skadan åter.


10. §. Finnes brist å bro; böte then uppehålla borde, en marck för första stock, och för andra och tridie, och bättre strax. Ligga flere stockar nedre, eller bro all; böte tre daler. Är thet å almän landswäg; böte dubbelt. Blifwer han warnad, och bättrar ej; ware twegildt emot thet, som nu är sagdt.


11. §. Hwar som ogild wäg hafwer, och til wägrödning och brobygnad kallad warder, men kommer ej å sattan dag; böte tre daler, och hafwe Häradsfogde, eller then Kronobetient, som när är, wåld at låta hans wägstycke bättra för lego; och taga then ut af honom, som treskas. Samma macht äge ock Borgnästare och Råd, ther stadens wäg ej bättras. Kommer ej then i rättan tid, som wäg eller bro syna skal; plichte dubbelt.


12. §. Til landswäg må sand och ris tagas, ther thet närmast finnes, och af almänning wärke som tarfwas och utmärkt warder.


13. §. Nu är bro ogild, och sker ther skada af; fylle tå then, som bron skulle wårda, all skada

och
T