Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
148
Bygninga Balk.

och må wärke å prestebolets ägor tagas, om ther tilräckelig skog är. Tarfwar prestegård, efter thes ägor och lägenheter, flera hus, bygge och uppehålle Prest them sielf, eller gälde thet, som brister. Flyttes han ifrån thet gäll, och finnes han wid husesyn hafwa bygdt mer, än han i åhrlig bygnad bordt, niute therföre betalning af then, som efterkommer; doch må hus, som i 27. Cap. 3. §. står för try åhrs bygnad, räknas å prestebol för fem åhrs bygnad, och the mindre ther efter. Bygger Prest flera hus, än prestegård tarfwar, til sin beqwämlighet, och wil ej then, som sedan i hans ställe kommer, them behålla efter laga mätning; tå må han, som bygdt hafwer, them bortföra. Är timmer ther til tagit af prestegårds skog, betale thet efter thy, som synemän thet pröfwa, och komme the penningar soknemännen til godo, wid theras bygning å prestegård.


3. §. I staden byggen och förbättren the hus och gård för Prest, som ther hus eller grund äga, eller ther borgerlig näring idka, och ej särskilt therföre befriade äro. Sedan the hus lagliga bygde äro; wårde them Prest, at the ej förderfwas, och af wårdslöshet förfalla.


4. §. Tingsbygning skal hwart Härad bygga, efter gårdatalet, å wanlig tingstad, eller ther

Konungens