Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
149
Bygninga Balk.

Konungens Befalningshafwande pröfwar thet för almogen lägligast, sedan Rätten theröfwer hörd är. Ther skal wara en stufwa så stor, som tarfwas, och twå kamrar; och ware Häradet skyldigt then bygning uppehålla. Wid hwart tingställe skal ock ett fängelse wara, ther missgierningsmän måge i förwar hållas. För thenna bygnad ware ingen fri, utan sätes och ladugårdar, afhyste rå och rörs hemman, så ock preste och klockare bol.


5. §. Ther tijondebod nödig är; bygge then alle the i soknen, eller staden, som Kronotijonde utgiöra.


6. §. Warda Härads eller soknemän bodade til thenna almänna bygnad, och blifwer någor borto; böte för drängedagswärke en daler, och för ökedagswärke dubbelt. Kommer bygnad genom någors tresko at stadna; böte tre daler, och fylle äntå dagswärket. Thesse böter skola til samma bygnad gå.


XXVII. Cap.

Huru husesyn skal hållas.


1. §.


HWart tridie åhr, eller oftare ther så tarfwas, skal KronoFogde eller Länsman, med twänne

af
T 3