Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
150
Bygninga Balk.

af Nämnden, å tid, som i 14. Cap. 2. §. Jorda Balken sagdt är, skåda, huru bonde, å Kronojord, bygdt och häfdadt hafwer, och å skattejord, när wanhäfd och missbygnad ther å märkes: och tilsäge tå bonde at bygga och bättra thet, som felar. Märkes ther stor wanhäfd wara; syne the tå hus til syllar, wäggar, tak, golf, skorstenar, eldstäder och ugnar, fenster, lås, spiell och dörar, så ock åker, äng, diken, gärdesgårdar och skog; och tekne noga up, hwad hus han bygdt hafwer, så ock all then brist, som wid gården finnes, och sätte i penningar ut, hwad thet kostar at bättra eller bygga, som han för sin tid försummadt.


2. §. Then husesyn skal sedan å Tinget wisas, och af Rätten pröfwas. Kan thet, som twistigt är, ther ej slitas, eller begiärer någor ny syn; tå skal Häradshöfding med half Nämnd syn hålla, och strax wid synen döma. Finnes skada å hus, som färdigt war, tå bonde trädde ther til; böte för röto å stock twå öre, för annan och tridie fyra öre; för flera, och för röto å kroppås och syll, som ej bättras kan, böte sex marck, och för ogildt och förfallit hus, twå daler. Är röste bart å hus, böte sex öre. Går watn genom tak, wägg, eller golf, eller är röta å röste, böte tre marck. För dör, som oduglig är, en marck, och för skorsten twå daler.


3. §.