Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
151
Bygninga Balk.

3. §. För try åhrs bygnad räknas å hel gård thesse hus: stufwa tolf eller fiorton alnar lång, och tijo alnar bred, inom knutar, med spisel och ugn, spiell i skorstenen, godt tak, fenster, lås, och alt inanrede, som wäggfast är: twänne bodar af samma storlek tilhopa, eller en hälften mindre med loft, alle med inanrede: Loga med tu golf, tolf eller fiorton alnar långt hwarthera: Fähus sexton alnar långt med fullt inanrede: så ock stall, eller andre hus så store, eller mindre med flera knutar bygde. Andre gilde hus af fyra knutar, i mangård eller ladugård, räknas för ett åhrs bygnad. Å mindre hemman må smärre hus wara efter nödtorften, och gälle the för lika åhrs bygnad, som sagdt är. Ware ock åbo skyldig, at täcka tiugu alnar nytt tak hwarje åhr, ther så behöfwes, och hålla the hus, som bygde äro, wid macht. Ingen ware plichtig at bygga mera, än gården tarfwar, efter landets bruk och lägenhet.


4. §. Är åker ej uptagen af nyo, ther lägenhet ther til finnes, eller hafwer bonde lagdt i linda thet, som brukas kan, eller är äng skoglupen, eller af swin upgräfwen; böte åtta öre för hwart spanland. Är dike eller gärdesgård ogild; böte för hwarje tre famnar ett öre.


5. §.