Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
154
Bygninga Balk.

them lägga och inrätta i hwarje Härad, helst å Kronones jord. Finnes ej Kronohemman så när; hafwe tå Frälseman, eller skattebonde, them å sin jord, eller skifte med Konungen, och tage wederlag. I hwarje kiöpstad böra ock wara gästgifware och formän, så månge, som ther behöfwas.


2. §. Häradet bygge å gästgifware gård på Kronojord nödiga hus för wägfarande, gästestufwu med sina kamrar, stall och wagnslider med alt innanrede; och hålle gästgifware them sedan wid macht; eller böte, som om almänna hus i 26. Cap. sagdt är. The hus, som gästgifware til egen nödtorft brukar, bygge han, och wårde sielf. Wil någor å Kronojord på egen kostnad hus bygga, at ther gästgifweri få uppehålla, ware tå häradet för bygnaden fritt. Å frälse och skattegrund bygge jordägaren, ther han wil gästgifweriet nyttia. Wil han thet ej, och kräfwer ortens belägenhet, at gästgifweri ther nödwändigt läggas måste, och åtnöjes han ej, at af Kronan wederlag taga; tå bygge Häradet, som sagdt är.


3. §. Gästgifware skal för skiälig betalning åt wägfarande hus låna och stallrum. Wårde ock alt thet, som gästen i hans giömo antwardar, eller gälde strax åter hwad af hans husfolk, eller af hans egit wållande förkommer, eller förderfwas.

Komma